ارسال ایمیل تبلیغاتی آلفا http://www.alpha20.ir 2020-01-29T20:15:04+01:00 text/html 2019-05-30T08:45:30+01:00 www.alpha20.ir آلفا سندر زرین پال http://www.alpha20.ir/post/144 <br>10تومان<br><a href="https://zarinp.al/124438" target="" title="https://zarinp.al/124438">https://zarinp.al/124438<br></a><br>20تومان<br><a href="https://zarinp.al/81227" target="" title="https://zarinp.al/81227">https://zarinp.al/81227</a><br><br>13تومان<br><a href="https://zarinp.al/22612" target="" title="https://zarinp.al/22612">https://zarinp.al/22612</a><br><br>50تومان<br><a href="http://zarinp.al/13440" target="" title="http://zarinp.al/13440">http://zarinp.al/13440</a><br><br>45تومان<br><a href="http://zarinp.al/1414" target="" title="http://zarinp.al/1414">http://zarinp.al/1414</a><br><br>25تومان<br><a href="http://zarinp.al/1417" target="" title="http://zarinp.al/1417">http://zarinp.al/1417</a><br><br>22تومان<br><a href="http://zarinp.al/2074" target="" title="http://zarinp.al/2074">http://zarinp.al/2074<br></a><br>35تومان<br><a href="http://zarinp.al/2074" target="" title="http://zarinp.al/2074">http://zarinp.al/11743<br></a><br> text/html 2014-01-29T14:52:23+01:00 www.alpha20.ir آلفا سندر تبلیغات در گروه آلفا http://www.alpha20.ir/post/10 <div class="title" align="right"><div><img class="decoded" alt="http://emailna.ir/images/applicationlogo.png" src="http://emailna.ir/images/applicationlogo.png"><br></div><br></div><table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="770"><tbody><tr> <td dir="rtl" align="center" background="http://salijoon.info/tempel/black/03.gif" height="21"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td background="http://salijoon.info/tempel/black/01.gif" height="143" valign="top"> <font face="Tahoma"> <table style="font-size:10pt;direction:rtl;font-family:Tahoma;text-align:justify" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tbody><tr> <td width="100%"><font face="Tahoma"><center> <table style="font-size:10pt;direction:rtl;font-family:Tahoma;text-align:justify" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="740"> <tbody><tr> <td style="text-align:center" width="740"> <h1><b><p dir="rtl" style="margin-left:10px;margin-right:10px" align="justify"><font><span style="line-height:15px;border-collapse:separate;font-size:x-large"><font style="font-size:14pt"><span style="line-height:15px;font-size:x-large"><font><span style="line-height:15px;border-collapse:separate"> </span> </font> </span> </font> </span> </font></p> <b><span style="color:rgb(255,0,255)"><span style="font-size:x-large;line-height:15px;border-collapse:separate;color:rgb(0,0,0)"></span></span></b></b></h1>&nbsp; <br><div align="right"><a href="http://alphagroup20.mihanblog.com/" target="_blank" title=""> <img src="http://www.rozanehonline.com/ads/ads-pic.jpg" align="left" border="0" height="224" width="219"></a><font size="3">چرا تبلیغات اینترنتی؟</font><br><font size="3"> چرا آلفا؟</font><br><font size="3"><span lang="fa">تعرفه </span><span lang="fa"></span>تبلیغات در گروه آلفا</font><br><font size="3"> نحوه سفارش آگهی</font><br></div><div align="right"><font size="3"> قوانین و شرایط جذب آگهی</font> <font size="3">&nbsp;</font><font color="#993399" size="3"><a name="why">چرا تبلیغات اینترنتی؟</a></font><font size="3">امروزه تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین عوامل در جذب مصرف‌کننده‌ها به سوی محصول یا خدمات یک شرکت، کارخانه، موسسه ‌یا سایت اینترنتی می‌باشد.</font><br><font size="3"> با توجه به گسترش روزافزون اینترنت و کاربران آن در سراسر دنیا تبلیغ در یک سایت اینترنتی که تعداد بازدیدکننده قابل توجهی هم دارد می‌تواند به مراتب برای شما <font color="#FF0000">کم‌هزینه‌تر</font>، <font color="#008000"> مفیدتر</font> و <font color="#FF6600">سودآورتر</font> باشد!</font><br><font size="3">اگر شما وب‌سایت داشته باشید هریک از آگهی‌ها وسیله‌ایست که بیننده(کاربر) را به بازدید از سایت شما دعوت می‌کند و با یک کلیک او را به سایت شما متصل خواهد کرد. </font><font size="3">&nbsp;</font><font size="3">&nbsp;</font><font color="#993399" size="3"><a name="why2">چرا </a>آلفا<span lang="fa"></span><a name="why2">؟</a></font><font size="3"><a name="why2"></a><b><font color="#663366">آلفا</font></b><a href="http://alphagroup20.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><span lang="fa"></span></a><a name="why2"></a> یکی از گروه‌های یاهو با <span lang="fa">قریب به<font size="3"><span lang="fa"></span> <span lang="fa"><font color="#FF0000">1/500/</font></span><span lang="fa"><font color="#FF0000">000 </font></span></font></span><span lang="fa">عضو یکی از گروههای موفق و رو به رشد در این عرصه می‌باشد. <font color="#FF0000"> </font>مکان مناسبی برای شما با تعداد بازدید‌کننده گسترده می‌تواند باشد.</span></font><br><span style="color:rgb(255,0,0)"><b><span style="color:rgb(255,0,0)"></span></b></span><span dir="RTL" lang="FA"></span><br><span dir="RTL" lang="FA"></span></div> <span dir="RTL" lang="FA"><br><br></span></td> </tr> </tbody></table> </center></font></td> </tr> <tr> <td background="http://salijoon.info/tempel/black/02.gif" height="21" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> </font></td> </tr> <tr> <td align="center"><br></td></tr></tbody></table><div align="right"><br></div> <table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="770"><tbody><tr> <td dir="rtl" align="center" background="http://salijoon.info/tempel/black/03.gif" height="21"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td background="http://salijoon.info/tempel/black/01.gif" height="143" valign="top"> <font face="Tahoma"> <table style="font-size:10pt;direction:rtl;font-family:Tahoma;text-align:justify" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tbody><tr> <td width="100%"><font face="Tahoma"><center> <table style="font-size:10pt;direction:rtl;font-family:Tahoma;text-align:justify" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="740"> <tbody><tr> <td style="text-align:center" width="740"> <h1><b><p dir="rtl" style="margin-left:10px;margin-right:10px" align="justify"><font><span style="line-height:15px;border-collapse:separate;font-size:x-large"><font style="font-size:14pt"><span style="line-height:15px;font-size:x-large"><font><span style="line-height:15px;border-collapse:separate"> </span> </font> </span> </font> </span> </font></p> <b><span style="color:rgb(255,0,255)"><span style="font-size:x-large;line-height:15px;border-collapse:separate;color:rgb(0,0,0)"></span></span></b></b></h1><span style="color:rgb(102,102,102)"></span><span dir="RTL" lang="FA"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font size="3"><br></font></font></font></span><br><p class="hidden" style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #6031cd;">تعرفه های ارسال ایمیل تبلیغاتی</span></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 621px; height: 310px;" border="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFCC00" height="40" width="200"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>نام پکیج</strong></span></p> </td> <td bgcolor="#FFCC00" width="200"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong> تعداد اعضاء</strong></span></p> </td> <td bgcolor="#FFCC00" width="200"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong> تعرفه ایمیل تفریحی</strong></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#FFCC00" width="200"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong> <span lang="fa">تعرفه ایمیل غیر تفریحی<br></span></strong></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #b22222;"><span style="font-family: tahoma;">EM1</span></span></span></p> </td> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small;"> <span style="color: #b22222;"><span style="font-family: tahoma;"><strong><strong><span style="font-family: tahoma;">16</span></strong><span style="font-family: tahoma;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><strong>0</strong></span></strong></span>,000 عضو</strong></span></span> </span></p> </td> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #b22222;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;">35</span>تومان</span></strong></span></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#EBFFC1"><span style="font-size: small;"><span style="color: #b22222;"><span style="font-family: tahoma;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;">45</span></span> </strong></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: #b22222;"><span style="font-family: tahoma;"><strong>تومان</strong></span></span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #0000ff;">EM2</span></p> </td> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;">-</span></span></strong></span></p> </td> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;">-</span></span></strong></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#EBFFC1"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;">-</span></span></strong></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;"> EM3</span></span></p> </td> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma;">3<font color="#000000">50,00</font>0</span></strong></span><strong><span style="font-family: tahoma;"><span style="color: #ff0000;"> <font color="#000000">عضو</font></span></span></strong></span></p> </td> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;">7</span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong><span style="color: #ff0000;"><font color="#000000"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: tahoma;">0</span></strong></span></strong></span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></strong></font><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><font color="#000000"><strong><strong></strong> </strong></font><span lang="fa">تومان&nbsp;</span></strong></span></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#EBFFC1"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><font color="#000000"><span style="font-family: tahoma;"><strong>90 </strong></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: tahoma;"><strong>تومان</strong></span></font></span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #800000;">EM4<br></span></p> </td> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma;"><strong><span style="color: #800000;">1,500,000</span></strong></span><span style="font-family: tahoma;"><strong><span style="color: #800000;">عضو </span></strong></span></span></p> </td> <td bgcolor="#FFF3DD"> <p style="margin: 10px;" align="center"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;">2</span></span><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-family: tahoma;">5</span>0 </span></span></strong></span></span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="fa">تومان&nbsp;</span></span></span></strong></p> </td> <td align="center" bgcolor="#EBFFC1"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: tahoma;">35</span><span style="font-family: tahoma;">0 </span></span></strong></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa">تومان</span></span></span></strong></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#78B300"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="fa"> TE<br></span></strong></span></p> </td> <td bgcolor="#78B300"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="fa">هزینه طراحی ایمیل </span></strong></span></p> </td> <td bgcolor="#78B300"> <p style="margin: 10px;" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>ساده رایگان </strong></span></p> </td> <td align="center" bgcolor="#78B300"> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong></strong><strong>حرفه ای </strong></span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-family: tahoma;"><strong>40 </strong></span> تومان</strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;<span>تعرفه ها با توجه به بازدهی تعیین شده </span></p><span dir="RTL" lang="FA"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><p align="center"><br><font color="#000000" size="3"><span style="font-weight: 400"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"></font></font></span></font></p><p><font color="#000000" size="3"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #6931cd;"><strong><span lang="fa">نحوه سفارش</span></strong><strong><span lang="fa"><strong><span lang="fa">:</span></strong></span></strong></span></font></font></font></p><font color="#000000" size="3"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> <p><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;بعد از انتخاب پکیج مورد نظر عنوان و محتوای ایمیل(یا آدرس سایت و محصول) رو به ایمیل AlphaGroup20@yahoo.com ارسال و اطلاع دهید تا ایمیل شما تایید و هماهنگی های لازم انجام شود</span></p> <p><b><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #663399;">ID YAHOO</span><span style="color: #9900ff;">: AlphaGroup20</span></span></span></b></p> <div style="text-align: center;" align="right"><b><span style="font-size: xx-small;"> <span style="color: #6699ff;"> <span style="font-size: xx-small;">ID Telegram: <a href="http://telegram.me/alphasender" target="_blank" title="">@alphasender</a></span></span></span></b></div> <div style="text-align: center;" align="right">&nbsp;</div><div style="text-align: center;" align="right"><strong>&nbsp;<span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">شماره تلگرام: 09218278478 </span></strong></div> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #6931cd;"><strong><span lang="fa">روش های پرداخت :</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1-پرداخت به شماره کارت 6037991197919305 بنام عبدالرحیمی شهامت</span><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2- <a href="http://www.alphasender.ir/p/p"><span style="color: #333333;">پرداخت</span><span style="color: #333333;"> آنلاین</span></a></span></p></font></font><span lang="en-us"></span></font></font></font></span><p></p><font face="Tahoma"> </font><br><br></td> </tr> </tbody></table> </center></font></td> </tr> <tr> <td background="http://salijoon.info/tempel/black/02.gif" height="21" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> </font></td> </tr> <tr> <td align="center"><p id="amount_one" align="center"><br></p><p align="center"><!-- Begin Payline.ir Code --></p><input id="api" name="api" value="daddb-0332e-49690-98cf9-8f308b9559624da257dc7e6b0a08" type="hidden"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small; color: #000000;"></span></span></span><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small; color: #000000;">جهت پرداخت مبلغ را در کادر زیر نوشته و گزینه پرداخت را کلیک کنید تا به صفحه پرداخت هدایت شوید</span></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><input id="TransactionAccountID" name="data[Transaction][account_id]" value="zp.107214" type="hidden"> <input id="TransactionAmount" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt;" onfocus="if(this.value==' مبلغ را به&nbsp; تومان وارد كنید') this.value='';" onblur="if(this.value=='') this.value=' مبلغ را به&nbsp; تومان وارد كنید';" name="data[Transaction][amount]" value=" مبلغ را به&nbsp; تومان وارد كنید" size="31" maxlength="9" type="text"> <input id="TransactionDesc" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt;" onfocus="if(this.value=='نام شما به همراه توضیحات خرید') this.value='';" onblur="if(this.value=='') this.value='نام شما به همراه توضیحات خرید';" name="data[Transaction][desc]" value="نام شما به همراه توضیحات خرید" size="31" maxlength="50" type="text"> <input id="TransactionRedirectUrl" name="data[Transaction][redirect_url]" value="http://www.alphasender.ir/" type="hidden"> <input style="color: #a13cff;" name="submit" value="پـرداخـت " type="submit"><span style="color: #ffffff;">.</span><br><br><!-- End Payline.ir Code --></td></tr></tbody></table><div align="right"><br><br></div> <table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="770"><tbody><tr> <td dir="rtl" align="center" background="http://salijoon.info/tempel/black/03.gif" height="21"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td background="http://salijoon.info/tempel/black/01.gif" height="143" valign="top"> <font face="Tahoma"> <table style="font-size:10pt;direction:rtl;font-family:Tahoma;text-align:justify" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tbody><tr> <td width="100%"><font face="Tahoma"><center> <table style="font-size:10pt;direction:rtl;font-family:Tahoma;text-align:justify" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="740"> <tbody><tr> <td style="text-align:center" width="740"> <h1><b><p dir="rtl" style="margin-left:10px;margin-right:10px" align="justify"><font><span style="line-height:15px;border-collapse:separate;font-size:x-large"><font style="font-size:14pt"><span style="line-height:15px;font-size:x-large"><font><span style="line-height:15px;border-collapse:separate"> </span> </font> </span> </font> </span> </font></p> <b><span style="color:rgb(255,0,255)"><span style="font-size:x-large;line-height:15px;border-collapse:separate;color:rgb(0,0,0)"></span></span></b></b></h1><span style="color:rgb(102,102,102)"></span><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #6931cd;"><strong><span lang="fa">لطفا توضیحات را ملاحظه بفرمایید :</span></strong></span></p> <p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000080;">- تعرفه های <span lang="fa">محاسبه</span> شده برای </span><span style="color: #cc0000;">یکبار ارسال </span><span style="color: #cc0000;">می باشد.</span></span></p> <p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000080;">- سفارش شما بعد از پرداخت و اطلاع شما<span style="color: #d70000;"> رزرو</span> خواهد شد.</span></span></span></span></p> <p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000080;">- <span style="color: #ff0000;">تضمین</span> اینباکس ,تضمین ورودی یا تضمین فروش محصولات و خدمات نداریم.</span></span></span></span></p> <p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000080;">- امکان ارسال ایمیل در یک ساعت مشخص نیست ایمیل شما در طول&nbsp;</span><span style="color: #cc0000;">یک روز</span><span style="color: #000080;"> ارسال خواهد شد.</span></span></p> <p align="justify">&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000080;"><span lang="fa">- درصورتیکه مایل به سفارش </span></span><span style="color: #cc0000;"> طراحی قالب ایمیل </span><span style="color: #000080;">باشید </span><span style="color: #000080;">مبلغ 40000 تومان</span><span style="color: #000080;"> بابت طراحی دریافت میگردد. </span></span></p> <p align="justify"><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa">- ایمیل <span style="color: #ff0000;">بعد از تایید</span> ارسال میشود از پذیرش آگهی سایتهای حاوی تصاویر و <span style="color: #ff0000;">مطالب غیراخلاقی</span> معذوریم.</span></span></p><a href="http://alphagroups.mihanblog.com/extrapage/202020" target="_blank" title=""><p align="center"><br></p><p align="center">اگر ایمیلهای گروه را دریافت نمیکنید اینجا کلیک کنید</p></a><span dir="RTL" lang="FA"><br></span></td> </tr> </tbody></table> </center></font></td> </tr> <tr> <td background="http://salijoon.info/tempel/black/02.gif" height="21" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> </font></td> </tr> <tr> <td align="center"><br></td></tr></tbody></table><div align="right"><br><br></div><p style="TEXT-ALIGN: center" align="right"><br></p><br>